Qui le porte le mieux : Cynthia Erico ou Greta Gerwig?